Lęgua

Kalbų raidos žinynas

Etimologija, diachroninė ir sintetinė lingvistika

Istorinė ir lyginamoji kalbotyra

Lieguo - Reguo

Tai mokslinio metodo pritaikymo istorinei kalbotyrai padarinys — kilmės žodynai ir nutautėjimo raidos gramatika. Smulkiau apie žinyno paskirtį ir žinių šaltinius — jo pristatyme.

Kas naujo

Kalbotyros duomenų surinkta jau su kaupu, mokslo pagrindų vadovėlis išleistas dar pernai, dabar baigiu tverti WWW leidyklą ir pradedu krauti surinktą medžiagą.