Įvykiai ir permainos

Ljęgzů

Kalbotyros įvykiai, raidos žinyno pokyčiai,
svečių knyga, RSS arba XML prenumerata.

 

 

Naujienos

Berlyno vardas — 2024-06-03

Rytų Vokietijos vietovardžius etimologijoje įprasta vadinti slaviškos kilmės, nors patį Berlyną dar mėginama kildinti ir germaniškai, keltiškai. Išnagrinėjęs Vokietijos sostinės Berlyno ir panašių vandenvardinės kilmės miestų Eutin, Schwerin, Szczecin, Templin, dar Cölln, Kölln vardų darybą, raidą ir galimai buvusią bendrinę žodžių reikšmę, rusas tyrinėtojas priėjo išvados, kad labiausiai tikėtina yra jų lietuviška kilmė, todėl ir seniausi to krašto gyventojai matyt buvę lietuvių protėviai. Žurnalo „Šiuolaikiniai moksliniai tyrinėjimai ir naujovės“ šių metų 5 numeryje Olegas Fedčenka: „Apie Berlyno toponimo etimologiją“ — Олег Дмитриевич Федченко: «Об этимологии топонима Берлин», электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации», 2024 г. №5.

Jablonskis — 2024-05-24

Iš pogrindžio ir oficialiai skleidžiant apkalbas apie mūsų tautos atgimimo milžinus, parūpo patikrinti lietuviškos gramatikos autoriaus Rygiškių Jono Jablonskio pavardės kilmę. Nors istorinė gramatika teįpusėta, bet šį tyrimą, ne tik jo išvadą, verta paskelbti kaip vaizdžią mokslinio metodo taikymo etimologijai pamokėlę vieno vardo pavyzdžiu.

Vytis ne kaunius — 2024-02-08

Būtų gražu, kad kultūrinės ugniagarbių raitelių tautos skaisčiai raudonoje liepsnos vėliavoje pavaizduotą baltą tėvynės gynėjo vėlę vėl vadintume pirminiu vardu gaunius — o ne vyčiu, vytimi, kurio reikšmė visai atvirkščia: senis išminčius žiniuonis reguonis aiškiaregys. Mūsų jaunuolių karžygių vėliavą Lietuvos gudai tebevadina pagaunia (пагоня, pogoń), o mums pamiršti gėda. Jeigu ne, vadinkime bent visiems dar suprantamai — kaunius. O jei neaišku, išnagrinėkime visus kilmės ir raidos duomenis bent Vasario 16-osios išvakarėse.

Lietuviška slavų kilmė — 2024-01-11

Pirmųjų slavų lietuvišką kilmę žurnalo „Šiuolaikiniai moksliniai tyrimai ir naujovės“ («Современные научные исследования и инновации» ISSN 2223-4888) šių metų pirmajame numeryje antrašte „Antes, Sclavins — Slavic beginning“ (Анты, склавины – славянское начало) senųjų raštų, istorinės kalbotyros ir antroponimų etimologijos priemonėmis įrodinėja Olegas Fedčenka (Олег Дмитриевич Федченко).

Kaujevos gudai — 2023-04-05

Stačiatikių metraščiuose Vilkių Naugardo vienuoliai Kaujevos (Kūjuvos, Kyjivo, Kijevo) įkūrėjus tuometiniu savo supratimu (puse tūkstantmečio vėliau) pavadino variagais — nors aprašomo įkūrimo metu (430-431 m.) jie buvo vadinti getais, godais, gotais, o tiksliau austrogudais griautungais, Eljmuonrikio (Jermonrikio, Germanariko, Hermanaricho) karalystės palikuoniais, dabartinių archeologų vadinama Černiachovo kultūra Juodosios (Šiltosios, Auksinės, Ponto) pajūryje ir Dono, Bugo, Dniepro, Dniestro žemupiuose iki Dunojaus. Tokios išvados po jam įprastai kruopštaus tyrimo priėjo Ilja Tarasovas, paskelbė moksliniаme žurnale „Historia provinciae“ (ISSN 2587-8344) 2023 m. 7 t. 1 nr. 22-71 psl. Ilya M. Tarasov: “On the Mention of the Dnieper Varangians in the Context of the Legend of the Beginning of Kiev”Илья Михайлович Тарасов: Об упоминании «днепровских варягов» в контексте предания о начале Киева.

Eurazijos upėvardžiai — 2023-02-03

Baigęs ir Vakarų Europos upių vardų kilmės tyrimą, Olegas Fedčenka visas recenzuotas ir įvairiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose paskelbtas savo apybraižas tuo klausimu susiuvo į vieną bylą ir vakar leidykla „Rideró“ išleido 216 psl. knygą „Šiaurinės Eurazijos vandenvardžių kilmė“ tiek popieriniu pavidalu, tiek ir epub, fb2, pdfread, mobi formatais su nemokama ištrauka HTML tinklapyje. 2023-02-02 Олег Дмитриевич Федченко: «Происхождение гидронимов северной Евразии» (ISBN 978-5-0059-5911-9). Prieštautinė Lietuvos profesūra šio milžiniško veikalo neminės, ryžtingai praleis negirdomis. Nes jo išvada vienareikšmė: visų stambesnių upių vardai yra lietuviškos kilmės. Tik Vakarų Europos pakraščių upėvardžius autorius kildina iš menamos keltų kalbos (kuri neturi jokių tvirtų liudijimų, tėra nutaustant iškraipyta lietuvių išeivių kalba — mano pastaba). Taigi, patikrinus etimologiją griežtesniais moksliniais reikalavimais, nelieka abejonių, kad menamų „indoeuropiečių“ kalbai suprasti nereikia jokių dirbtinių „rekonstrukcijų“ — tereikia rimtai pasidomėti dar gyva lietuvių kalba (tik ne žiniasklaidos puskalbe). Panagrinėjęs lietuvių kalbos žodyną, Derkseno etimologinį žodyną, Vanago vandenvardžių žodyną ir panašius žinynus, tą suprasti pajėgė net visai jokių lietuviškų šaknų neturintis ir niekaip su Lietuva nesusijęs rusas — pagarba jam!

Švedijos upėvardžiai — 2023-01-26

Vakar, 2023-01-25 tarptautiniame žurnale „Studia Humanitatis“ antruoju straipsniu, iškart po redakcijos dešimtmečio sukaktuvinės prakalbos, paskelbta Olego Fedčenkos mokslinė apybraiža Skandinavijos pusiasalio vandenvardžių klausimu. Išvada: vakarinės Baltijos vandentakos upių vardai irgi tikriausiai lietuviškos kilmės. O Norvegijos ir Šiaurės jūrų vandentakos upėvardžius tyrinėtojas spėja esant keltiškos kilmės — nors keltų (galių) kitoniškos kalbos patikimų šaltinių nėra, tenka remtis dirbtiniais (rekonstrukcijos) žodynais. Germaniškų Skandinavijos kalbų kilmės kelmas yra Jutlandijos pusiasalis, dabartinė Danija, bet jos upės čia neįtrauktos, apžvelgtos po šešiolika Norvegijos ir Švedijos upių. Олег Дмитриевич Федченко: «Происхождение гидронимов Скандинавии: две основы» (Oleg Fedchenko: “The origin of Scandinavian hydronyms: two bases”) — „Studia Humanitatis“ (ISSN 2308-8079) 2022 № 4.

Lenkijos upėvardžiai — 2023-01-16

Tarptautiniame mokslo žurnale „Novainfo“ (ISSN 2308-3689) vakar paskelbta hidronimų etimologijos žymūno Olego Fedčenkos apybraiža „Lenkijos vandenvardžių klausimu“ — kurioje pasiūlyta galima ir tikėtina 32 stambiausių dabartinės Lenkijos upių vardų lietuviška kilmė. Oleg Fedchenko: “On the question of the hydronymy of Poland” (Олег Дмитриевич Федченко: «К вопросу о гидронимии Польши») — «Novainfo» 2023-01-15 № 135.

Lietuviškas kryžius — 2022-12-22

Beveik metams laiko teko atsitraukti nuo kalbų raidos žinyno leidybos, nes persikrausčiau iš „Langų“ (MS Windows) į „Nuometą“ (Nomad BSD) namų kompiuteryje ir pakeičiau pramoninį leidybos serverį nauju, irgi kita operacijų sistema (Free BSD) — viską teko išmokti pačiam be talkininkų ir patarėjų. O prieš sugrįždamas dar išleidau istorinės menotyros apybraižą, remiančią neprieštaringą ir tikrovišką prielaidą, kad lietuvių tikyba prieš krikštą buvusi mokslinė pasaulėžiūra. Istorinėje gramatikoje yra gerokai daugiau esminių ir tvirtai pagrįstų duomenų apie praeities tikrovę už archeologų iškasenas, juolab už propagandinius raštus. Kalbų raidos dėsniai padėjo išrišti net kai kurias menotyros mįsles. Antai „airiškas kryžius“ iš tikrųjų reiškia arių (arijų), arionių (arijonų) kryžių, nes šie žodžiai yra vieno kilmės kelmo, kaip ir artojas. O dvigubos nosinės priesagos -ininkas ← -įįgas → -ingas raida atskleidžia istorinių vytingų ir vykingų reikšmes, paaiškina skirtingą jųjų laidojimo ir pakasynų paprotį bei mėnuliu dabar vadinamos vilnelės ženklo kryžiaus apačioje prasmę. Daug paveiksliukų, kviečiu pasigrožėti //on.lt/lietuviskas-kryzius.

Maskvos upėvardžiai — 2021-11-22

Olegas Fedčenka, išnagrinėjęs ilgesnių kaip šimto kilometrų upių etimologiją Rusijos federacijoje, ėmėsi ir smulkesnių, bet pačios sostinės Maskvos upių vardų kilmės ne vien tarties ir reikšmės panašumo, bet ir jos tinkamumo tekėjimui arba vagojimui apibūdinti ir dar žodžio darybai pagrįsti. Po recenzijos išvadas paskelbė Rusijos valstybinis Permės universitetas žurnale „Humanitariniai tyrinėjimai. Istorija ir filologija“, šviežiame rudens numeryje: “The etymology of the names of the small rivers of Moscow indicates that the Baltic hydronyms were directly subjected to Slavic vocalization. Thus, it can be argued that on the territory of modern Moscow, the influence of Finno-Ugric tribes was negligible” — Oleg D. Fedchenko. “Origin of Moscow hydronyms”. Humanitarian studies. History and philology (ISSN 2713-0231) 2021;3:61-68. Олег Дмитриевич Федченко: «Происхождение гидронимов Москвы», научная статья Пермского государственного университета «Гуманитарные исследования. История и филология» 2021 г. №3. с. 61–68. cloud.online.lt/s/maskvos-upes

Rusios titulai — 2021-10-27

Pradiniai krikščioniškos Rusios titulai ne germaniški ir ne tiurkiški, o lietuviški — варяги, колбяги, тиун, гридь, князь, витязь and other main terms of Ancient Rus are not of Scandinavian origin, as the researchers previously believed, but of Baltic origin. Mokslo metodikos žurnale „Kalbų ir kultūrų kryžkelėse“ (ISSN 2413-6018) «На пересечении языков и культур» 2021 г. №3, 448—453 стр. Олег Дмитриевич Федченко: «Этимология некоторых основных терминов Древней Руси». cloud.online.lt/s/rusios-titulai

Suomijos upėvardžiai — 2021-10-10

Išnagrinėjęs Rusijos federacijos ir dabartinės Lietuvos upių vardų kilmę ir buvusią bendrinę jų reikšmę, Olegas Fedčenka šiemet paskelbė ir Suomijos upėvardžių apžvalgą. Dalykiškai ir dailiai ją išleido Rusijos mokslų akademijos Kolos mokslinio centro „Girdas“ (ISSN 2307-5228) 2021 m. 1 nr. 23-29 psl. Олег Дмитриевич Федченко: «К вопросу о происхождении гидронимов Финляндии» — ВЕСТНИК Кольского научного центра РАН 2021 г. №1 (O. D. Fedchenko: “To the Question of the Origin of Finland Hydronyms” — HERALD of the Kola Science Centre of RAS 1/2021). cloud.online.lt/s/finland-hydronyms

Mėlynieji vandenys — 2021-08-02

Kitą vasarą sukaks 660 metų didžiausiai lietuvių pergalei gal stambiausiame Viduramžių mūšyje. Vieni lietuviai be jokių sąjungininkų, gindamiesi trimis frontais nuo abraominės religijos teroristų Vakaruose, Rytuose ir Pietuose, gamtagarbio imperatoriaus Algirdo vadovaujami atsikovojo tėvynę nuo Dunojaus iki Dono. Sunkiųjų raitelių (husarų) suveinios smaigalyje kovėsi Algirdo vyriausiasis sūnus, Palubinskių giminės pradininkas Baltosios Rusios karalius Vingaudas. Tauraus, išmintingo ir ryžtingo jo tėvo dėka karas Rytuose ir Pietuose prieš jungtinę kone visos Eurazijos kariuomenę vyko trumpai, itin mažomis netektimis (bet žuvo Algirdo brolis Karijotas). Dabartinė priešlietuviška valdžia pergalės nešvenčia, bet Rusijos istorikas Olegas Fedčenka apgynė Viduramžių Lietuvos istoriko Motiejaus Streikaus (Mato Strykonio, Streikausko) aprašytą, tik dabartinių istorikų paniekintą karo eigą ir mūšio vietą: ne Siniūchos (Синюха) paupyje Podolėje, o Sausnios (Сосна) paupyje Karšuvoje (Коршев), Dono aukštupyje. Nes Mėlynąja jūra senovėje vadinta Aiziuva (Азов), o Mėlynaisiais vandenimis ir jos upynas — Dono vandentaka. Baltąja pakrante (Белобережье) vadintas lėkštas, nuo stambiųjų intakių balotas vakarinis ir šiaurinis Juodosios (Auksinės) pajūrys nuo Dunojaus iki Dniepro. Олег Дмитриевич Федченко: «Битва на Синей воде» — Вестник Института деловой карьеры, 2020 г. cloud.online.lt/s/melynieji-vandenys

Galindai — 2021-07-19

Prieštautinius Lietuvos politikus erzina platūs ir gilūs Rusijos baltistų tyrinėjimai. Apie „Baltistikos“ laikyseną jau minėta, bet mokslinės tiesos priešams to negana. Pastaraisiais metais ypač pasižymėjo politiniu užsakymu susigundę profesoriai archeologas Aleksejus Luchtanas ir kalbininkas Olegas Poliakovas, abu nelietuvių kilmės Lietuvos piliečiai. Keleto straipsnių serija suniekinę Antikos laikų pasieniečių, vadintų galiais, galiniais, galininkais, galiedziais, galiečiais, galaiciais, galyciais, galindais lietuviškumą ir jų reikšmę Europos istorijoje. O pradėję nebegalinčiu atsikirsti ryškiausiu baltistikos šviesuoliu akademiku Vladimiru Toporovu, įvertinę jį kaip pseudoistoriką. Sudrausti šmeižėjų Lietuvoje nėra kam, bet velionio garbės stojo ginti rusas Ilja Tarasovas. Mokslinėje apybraižoje kruopščiai surinkęs galindų istoriografiją, o mūsų profesorių apkalbas ir skaitytojų klaidinimą pavadinęs menkai pridengtu chamizmu. Илья Михайлович Тарасов: «Возвращаясь к теме древних миграций галиндов» — международный научный журнал «Исторический формат» (ISSN 2411-9415) 2020 г. № 2, с. 99-125. cloud.online.lt/s/galindai

Azijos kalnai — 2021-07-04

Už vandenvardžius ne mažiau patvarūs ir kalnų vardai (oronimai). Sibiro federalinio universiteto Filologijos instituto žurnalas „Siberia Lingua“ (ISSN 2227-6378) 2021 m. 1 nr. paskelbė Olego Fedčenkos etimologinio tyrimo išvadas, kad Kaukazo, Uralo, Altajaus, Sajanų, Chibinų, Pamyro ir Himalajų kalnų vardai yra lietuviškos kilmės, tik šiek tiek pakeisti vėlesnių jų gyventojų tartimi. Олег Дмитриевич Федченко: «Единство и отличия этимологии названий горных систем». cloud.online.lt/s/azijos-kalnai

Dvibalsių raida — 2021-05-23

Šiandien baigta jau visa trijų skyrių dvibalsių naikos dalis istorinėje gramatikoje. Esminė, nepaliekanti jokios vilties nemokslinėms rekonstrukcijoms, prokalbės postulatams, savaiminės pažangos paradogmoms, apverstam žmonijos istorijos naratyvui, šventų tautos papročių paniekai ir parazitinės ideologijos brukimui. Istorinės kalbotyros žygdarbis pavyko! //az.on.lt/dvibalsiai

Ieviniai dvibalsiai — 2021-05-06

Baigiau ievinių dvibalsių raidos, jų prastėjimo ir nykimo dėsningumų visose „indoeuropietiškose“ kalbose istorinės gramatikos skyrių. Už patikslinimus ir papildymus dėkoju kalbų ir tarmių tyrinėtojoms Jūratei Laučiūtei, Danutei Valentukevičienei, Virginijai Žitkuvienei. Virsmo vorų pavyzdžiais dar pildysiu, tikslinsiu ir valysiu, bet esmės jie nebepakeis, išdėstymas jau ir pačiam patinka: //az.on.lt/dvibalsis-ie.

Baltistica.lt — 2021-05-02

Naujais brandžiais darbais vis džiugina istorijos ir kalbotyros akademikų Ivanovo, Janino, Kazanskio, Kulakovo, Sedovo, Trūbačiovo, Toporovo pamaina Rusijoje. Todėl nustebino Baltistica.lt, atmetusi nė nenagrinėtą baltistikai itin nusipelniusio tyrinėtojo Fedčenkos apybraižą „Lietuvos vandenvardžių klausimu“ (К вопросу о литовской гидронимии). Fedčenka yra ištobulinęs profesoriaus Otkūpščikovo etimologijos metodiką ir atlikęs milžino darbą, tikrinant visos Rusijos ilgesnių kaip 100 km upių vardų kilmę, darybą, buvusią bendrinę žodžio reikšmę, vertinant jų etimologijos hipotezes. O „Baltisica“ redakcija atsisakė priimti be jokio paaiškinimo, pastabų, dargi tris mėnesius delsusi atsakyti. Apmaudu ir gėda dėl buvusio pasaulinio baltistikos švyturio, kuriame pastaraisiais keleriais metais nebėra nė vieno tikro mokslinio pranešimo.

Uosiniai dvibalsiai — 2021-04-18

Vakar baigiau pradinio dvibalsio UO suprastėjimo sudėtiniais OU, AU ir sunykimo balsiais O, A, U, Y raidos skyrių istorinėje gramatikoje. Dvibalsių likimas apverčia kalbotyroje ir istorijoje įsigalėjusį požiūrį į pažangos kryptį ir paneigia nemokslinę „indoeuropiečių“ prokalbės rekonstrukciją. Dvibalsių istorinę gramatiką pradėjau dar pernai, bet galutinai užbaigsiu tik išleidęs ievinių dvibalsių raidos skyrių. Dėkoju Henrikui Kulvinskui, Valentinui Juškevičiui, Vidmantui Povilioniui, Vitui Povilaičiui, Zenonui Jančiui, Gintautui Petrauskui už taiklias pastabas ir papildymus. Tokių papildymų labiausiai tikiuosi, nes šitaip gali susidomėti ir įsitraukti kiekvienas, ypač naudingas toks smegenų lavinimas vaikams: //az.on.lt/dvibalsis-uo.

Lietuviškas pagrindas — 2020-12-28

Žurnalo „Teorinė ir taikomoji lingvistika“ ketvirtajame šių metų numeryje pasirodė Olego Fedčenkos apybraiža apie Vidurio Rusijos upėvardžių kilmę. Tai stambiausias ir paskutinis jo veikalas, užbaigiantis visos Rusijos vandenvardžių apžvalgą. Išvada: seniausi Rusijos federacijos vietovardžiai yra lietuviškos kilmės. Олег Дмитриевич Федченко: «Балтская гидронимия центральной России» — изд. Амурского государственного университета «Теоретическая и прикладная лингвистика» (ISSN 2410-7190) стр. 104-127, вып. 6, № 4, 2020 г.

Filostorgijus — 2020-12-06

Džiugi kalėdinė dovana tautai: aptikau naują, tiksliau daugiau kaip šimtmečiu už Jordanio „Getiką“ senesnį 425 metų šaltinį, kuriame jau tikras įvykių liudininkas Filostorgijus „Bažnyčios istorijoje“ sako tiesiai šviesiai, kad senosios Skitijos getai dabar vadinami gotais; hunais vadinami jau Herodoto vadinti ir dar dabar senų žmonių tebevadinami niauriai; elėnais vadinami ne graikiškų polių miesčionys, o kultūrinės žemdirbystės valstiečiai, kitaip dar vadinami pagonimis; Europa siaurąja prasme vadinama Trakija. Φιλοστοργιος: «Εκκλησιαστικη ιστορια».

Tanais Donas — 2020-11-24

Naujausiame mokslinio žurnalo „Postulatas“ lapkričio 11 numeryje — vėl mūsų istorinės kalbotyros žymūno Olego Fedčenkos apybraiža, šįkart apie lietuviškus Dono vandentakos upėvardžius. Dono baseiną Rytuose riboja pati Volgos vaga — žemiau Kazanės Volga beveik neturi jokių dešiniųjų intakų iš Vakarų. Tik patį šiaurinį Dono aukštupį drįsęs tyrinėti Toporovas, dar keletą aukštupio intakų atsargiai buvo palietęs Jujūkinas. Daugumos kitų Dono upėvardžių kilmė ir reikšmė ligšiol buvo neaiški. O Fedčenka, išnagrinėjęs ir likusias, dažniausiai tiurkiškas etimologijas, parodė visišką jų nepagrįstumą. Олег Дмитриевич Федченко: «Балтская гидронимия Подонья» — «Постулат» (ISSN 2414-4487) № 11 2020 г.

Rusų kilmė — 2020-10-16

Suzdalės apylinkių upėvardžiai patvirtina teiginį, kad ankstyvieji Rusijos gyventojai buvo lietuviai, vėliau priėmę ugrofinus, o po to ir slavus“ (Выводы нашего исследования вновь дополняют мое утверждение, что автохтонами на территории будущей Руси была балтоязычная общность, в дальнейшем принявшая финно-угров и затем славян) — Олег Дмитриевич Федченко: «Суздаль: этимология этнонима», Журнал филологических исследований 2020 г. 5 т. № 3. Based on the etymology of the city of Sugdal and neighboring hydronyms, it was concluded that the Old Russian community was determined by the Baltic language environment.

Dniepro upėvardžiai — 2020-10-07

Dar vienas svarbus įvykis kalbotyrai ir istorijai: Prieamūrės valstybinio Šolom Aleichemo universiteto žurnalo „Postulatas“ (ISSN 2414-4487) naujausiame šių metų rugsėjo 9 numeryje Olegas Fedčenka paskelbė Dniepro vandentakos upėvardžių apžvalgą, kuria gerokai praplėtė ir patikslino jau klasika tapusį akademikų Toporovo ir Trūbačiovo šios paskirties veikalą. Išvada: visi senesnieji 65 ištirti upių vardai yra lietuviški. Олег Дмитриевич Федченко: «Балтская гидронимия Поднепровья» — 18 psl. rusų kalba su angliška santrauka ir 24 šaltinių nuorodomis.

Batka — 2020-08-13

Batka vadinti madinga kažkodėl vien Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką — keista, žargoniškas žodis, kurio reikšmės niekas nežino, bet dėl to nerausta. O gal vis dėlto kas nors žino? Mongolų Aukso ordos chaną Batijų tai kai kas dar yra girdėjęs, bet ką bendrine prasme reiškęs pradinis ir kokios kalbos šis žodis?

Textpattern 4.8.2 — 2020-07-31

Pakeičiau žinyno leidybos stakles nauja Textpatttern 4.8.2 laida (kurios naujovių sąraše pirmuoju straipsniu įrašyta nepelnyta padėka man ;). Deja, dėl el. konclagerio inspekcijos absurdiško priekabiavimo ir valstybinės teisėtvarkos biorobotų neįgalumo jau kelintas mėnuo neseka atsidėti istorinės gramatikos plėtrai. Bet mintyse ir juodraščiuose darbas tebevyksta, tikiuosi dvibalsių raidos skyrių pradėti dar šią vasarą.

Indoeuropiečių tautybė — 2020-06-26

Jei mano istorinės kalbotyros ir istorinės geografijos tyrimai „Gintaras“, „Gauniai“, „Vilkiai“, „Velykos“, „Juoninės“, „Lietuvio būdas“, jeigu ir ruso Iljos Tarasovo „Lietuvių Maskva“ buvo per menkas dirgiklis sužadinti moksliniam ir tautiniam orumui, tai nuo kito ruso istorinės kalbotyros ir geografijos išvadų „maža nepasi­rodys“. Rusijos valstybinio Prieamūrės Šolom Aleichemo universiteto mokslinis žurnalas „Postulatas“ ką tik, 2020 m. 6 nr. išleido Uralo, Sibiro ir Tolimųjų Rytų — t. y. visos šiaurinės Azijos nuo Altajaus ir Amūro imtinai senųjų vandenvardžių kilmės ir buvusios jų lietuviškos reikšmės mokslinio tyrimo apžvalgą. Olegas Fedčenka – Олег Дмитриевич Федченко: «Балтская гидронимия Сибири и Урала», 12 puslapių rusų kalba su 18 šaltinių bibliografija ir angliška santrauka.

Textpattern 4.8.1 — 2020-06-03

Pakeičiau WWW leidybos stakles patobulinta Textpattern 4.8.1 laida, ta proga įtaisiau knygos lapų vartymą ir apačioje, kur pereiti į kitą tinklapį vieta tinkamiausia, būna patogiausia.

Lietuvių Maskva — 2020-05-23

Istorikai ir kalbininkai įpratę kiekvieną savaip užrašytą antroponimą nė netyrinėję laikyti tautovardžiu — iš vienos Tautos prasimanydami dešimtis tautų ir „genčių“: antai pasieniečiai galiai tampa galais (Galli, Calais), galiniais, galininkais, galindais (Γαλινδαι, Galindæ, Galindo, Golanda, Coldas), galietiais (galijotais, Galata, Goliat, Голѧдь), galionimis (Γελωνου, Gelonæ, Golan), galaiciais (Gallæciæ, Γαλαται), galyciais (Galić, Golicyn, Галиция), galyčiais (Halič, Галич), galyniškiais (glinskiais) ir t. t. Kadangi mūsų istorikai, etnologai, etimologai atrodo nėra girdėję, tai išverčiau lietuviškai ištraukų su savo pastabomis ir nuoroda į rusišką Iljos Tarasovo apybraižą apie ilgai klestėjusią Lietuvą dabartinėje Vidurio Rusijoje: //on.lt/lietuviu-maskva.

Textpattern 4.8.0 — 2020-02-26

Pakeičiau WWW leidybos stakles nauja, dar tobulesne „Textpattern“ 4.8.0 laida. Ta proga ir pats sukodavau XSL ruošinį paveikslams ir kitiems vaizdams pateikti taupiai ir patogiai. Dabar užtenka tinkamoje rašto vietoje įsprausti ‹txp::figure id="123"›, ir tokio ID ‹img› su savo matmenimis, alt tekstu ir kitkuo bus automatiškai apvilktas taisyklingu HTML5 kodu ‹figure› su dalykiniu ‹figcaption› aprašu iš paveikslų SQL sandėlio arba čia pakeičiant savu paaiškinimo įrašu. „Tekstilė“ galios abiem aprašo atvejais. Galioja ir CSS būdu nupieštiems paveikslams be grafikos.

Balsiai U→Y — 2020-02-11

Vasario šešioliktosios išvakarėse spėjau išbaigti istorinės gramatikos balsių dalį. Paskutinis jos skyrius — apie U→Y raidą. Šiuo klausimu ypač svarbūs duomenys apie krikščionybės pradžią, arių tikybos paskelbimą erezija ir katalikų atsiskyrimą (schizmą). Tos žinios visai dar nesunaikintos, todėl ankstyvosios krikščionybės vidaus kovų žinovai galėtų gerokai patikslinti, iš esmės papildyti, gal ką ir pataisyti.

Balsiai A÷O — 2020-01-18

Nelietuvių kalbose balsių A apsivertimo O ir atvirkščiai reiškinys ryškus, bet dar nėra ištirtas. Todėl tame istorinės gramatikos skyriuje kol kas išguldžiau būdingus virsmo pavyzdžius, vardų atitikmenis, priešdėlių ir priesagų dėsningumus. Kam kyla minčių apie galimą A÷O apvertimo priežastį, sąlygas ir kryptį, apsvarstykime šio pranešimo gale Disq.us pavidalu. Jei pavyks išrišti ir pagrįsti dėsnį, išvadas paskelbsime ir ten, ištaisydami, papildydami ir patikslindami balsių A÷O istorinės gramatikos skyrių, įrašydami ir kiekvieno indėlio autorystę.

Veiksnumas — 2020-01-08

Įtaisiau antrą patikrą HTTP serverio darbingumui ir žinyno WWW staklių patvarumui stebėti. Ankstesnė ai.on.lt irgi veikia, ten sargiai šuneliai prišoka tikrinti kas penkias minutes, o šios status.online.lt tarnybos šunauja neatsitraukdama šniukštinėja kas minutę ir aploja tuojau pat, sujautę ką įtartino. Ačiū Hetrix.tools!

Balsiai E→A — 2019-12-29

Išguldžiau balsio E→A raidos istorinę gramatiką iki dėsnio pagrindimo su krypties ir priežasties atskleidimu.

Balsių raida — 2019-12-12

Pradėjau balsių gramatiką su pradinėmis sąvokomis, balso išgavimo anatomija, būdingos kaitos skyreliais ir žinynų rodykle.

Debesys — 2019-11-29

Nuosekliai išnaikinus gaivališką žmonių bendradarbiavimą asmenine atsakomybe, įsigalėjus internete politikų valdomiems sekimo ir apmokestinimo tarnybų monopoliams, teko kuriam laikui atsitraukti nuo žinyno ir užkurti nuosavą talkos „debesį“ cloud.online.lt.

Stebėsena — 2019-09-07

Įrengiau žinyno WWW staklių patvarumo ir HTTP serverio darbingumo stebėseną. Ataskaita tikslinama automatiškai kas penkias minutes, rodoma ir nuosavoje interneto valdoje oi.on.lt. Bet skaitmeniniai sargiai šuneliai nepriklausomi ir priekabūs, budriai stebi iš kitų pasaulio žemynų (todėl atsiliepimas trunka visą sekundę, kai iš tikrųjų tinklapiai čia atverčiami per vieną šimtąją sekundės dalį). Ačiū sumaniai ir rūpestingai stebėsenos tarnybai „Uptime Robot“!

Nosinė priesaga — 2019-07-29

Aprašiau painiausią dvigubos nosinės priesagos subyrėjimo reiškinį. Šio dėsnio išnarpliojimu esu pradėjęs istorinę kalbotyrą rimtai, pamatęs mokslinio metodo taikymo etimologijoje veiksmingumą, kai pavyko išgliaudyti slaviška svetimybe laikomo žodžio „baravykas“ darybą, kilmę ir raidą: Priesaga įįg.

Niaurojimas — 2019-07-15

Dariaus ir Girėno pakilimo „Lituanica“ tolimiausiam pasaulyje skrydžiui dieną baigiau pirmą istorinės gramatikos dalies niaurojimo skyriaus tinklalapį. Nors klausimas mokslo teisme „Mokas“ jau senokai pristatytas ir apsvarstytas iki švarraščio, bet rašiau ilgai, nes nauja griežta kilmės žinyno tvarka, todėl viską sutikrinau, daug ką pergalvojau, kas ir pačiam dar skendo migloje. Tikiuosi, šita dėstymo tvarka tiks ir kitiems gramatikos skyriams, kilmės žodynams: 1 – sąvoka, 2 – priežastis, 3 – raida, 4 – padėtis, 5 – atkūrimas, 6 – patikra (duomenys, loginiai argumentai ir žinių šaltiniai su nuorodomis), galop 7 – pavyzdžių žodynėlis. Taigi: „Niaura“ — apie niaurojimo (nosinės tarties) išnykimo padarinius.

Juoninės — 2019-06-23

Toliau nagrinėdamas gudišką leksiką Senovinės prancūzų kalbos gramatikoje, vakar aptikau atsakymą į ilgai mane kamavusį klausimą — kas per žodis juonys. Mūsų vėliavoje tautos gynėjo vėle pavaizduotas ne senis išminčius aiškiaregys viedys (suprastinta tartimi vytis, vyčas), o atvirkščiai: raitas karžygys jaunuolis — dar nevedęs vaikinas gaunys kaunys kuonys juonys. Puiki dievulio ir romanų kalbotyros klasiko dovana Juoninių išvakarėse.

Nebe *lęgua — 2019-06-19

Šį kalbų raidos žinyną pavadinau nesamu žodžiu „Lęgua“. Paaiškinime *lęgua esu įrašęs su žvaigždute — kaip menamą, tik pagal tarties raidos dėsningumus atkurtą (rekonstruotą), bet neišlikusį ir niekur nepaliudytą pradinį žodžio pavidalą. Teks taisytis, nuimti žvaigždutę — suradau žodį „lęgua“ užrašytą Tulūzės universiteto profesoriaus Žozefo Angladės „Senovinės prancūzų kalbos gramatikoje“.

Apie gramatiką — 2019-06-04

Pradėjau žinyno istorinės gramatikos dalį — paskelbiau tinklalapį su dabartinės etimologijos ir diachroninės lingvistikos mokslo padėties įvertinimu ir su nutautėjimo raidos dėsnių rodykle. Dabar imsiuosi kiekvieno raidos dėsnio pristatymo istorinėje gramatikoje.

Sąvadas — 2019-06-02

Suprogramavau savaiminę (automatinę) turinio rodyklę — ji sudaroma iš naujo kaskart, atverčiant rodyklės tinklalapį. Nuoroda kiekvieno (ir šio) tinklapio viršuje dešinėje, po užklausos mygtuku. Tai pagalbinė, bet svarbi paieškos priemonė. Nuo viršelio rodyklės skiriasi tuo, kad yra išsami, bet rodo tik jau paskelbtus tinklapius (viršelyje rodomos ir numatytos žinyno dalys su jų skyriais, bet tik pradiniais).

Disq.us — 2019-06-01

Įdiegiau svečių knygą (apačioje) ir kitiems pranešimams apsvarstyti. Tik dar neapsisprendžiu, kuriuos tinklapius užbaigti siūlymu atsiliepti, o kur nesiūlyti. Nes Disq.us nėra atviro kodo talkos kūrinys, su programinėmis klaidomis, atgrasia puskalbe, vilkina tinklapių atvertimą. Ir nesinori užteršti tauškalais, o apsiriboti tik dalykiniais klausimais, pataisymais ir esminiais patikslinimais. Smulkiau apie Disq.us naudą ir galimybes išguldyta On.lt tinklapyje „Skaitytojų taryba“.

Skelbimai — 2019-05-31

Šiandien įtaisiau naujienų modulį prie žinyno. Sugalvojau ir sėkmingai įgyvendinau neregėtą užgaidą: galimybę skubiai paskelbti ir visai trumpus pranešimus, be aprašo, net be antraštės — vis tiek negadinant leidinio ir jo išvaizdos. Trumpos žinutės bus rodomos tik sąraše — bendrame naujienų tinklapyje, „nejautria“ antrašte, be nuorodos į atskirą žinios tinklalapį.

Išleista metodika — 2019-04-08

Per Atvelykį išbaigiau pirmąją kalbų raidos žinyno dalį — išleidau šešių skyrių vadovėlį „Mokslinis metodas kalbotyroje“.

Sutverta leidykla — 2019-03-19

Pradėjo veikti WWW buveinė su raidos žinyno prisistatymu, patarimų ir padėkų tinklalapiais. Ir paieška parūpusių žodžių užklausomis, radybų tinklapiais. Ir 404, kitų HTTP klaidų tvarkyba su tinkamo atsiliepimo lapais. Aišku, ir viršelis su pagrindinio turinio rodykle.

Susiruošta — 2019-03-07

Iki 2019 metų pavasario sutikrinau surinktą medžiagą, apgalvojau būsimo WWW žinyno sandarą, turinio išdėstymą, duomenų architektūrą, jų dorojimo automatiką. Tada nusipiešiau žinyno SVG ir PNG ženklą ir dar septynis kiekvienai jo daliai, dar du bendrai apdailai. Po to sukūriau leidinio aštuonis būdingos pateikties XSL ir HTML ruošinius ir tinklapių išvaizdos CSS aprašą. Galop įsteigiau valdą internete (internetinį vardą, domeną) ir kovo 7 dieną išsiėmiau pirmąjį tapatumo liudijimą.