Ljęgzů

balsis, dubis, uosinis, dvibalsis

Dvibalsio UO raida

UO → OU → AU ← EU

dvibalsio prastėjimo keliai:

ⲩ = ω = ô = ů = uo = ua = va = wa = oi = ўо = ва
— rašybos skirtumai,
UO → OU → O÷A
— uosinio dvibalsio suprastinimas vienu balsiu,
OU → UI → Ū÷Y
— prastinimas kitu balsiu ir to balsio perversmas,
-uo  →  -va
— aibiskaitinės galūnės virtimas kuopine priesaga,  arba 
-ou → -eua → -eva → -ava → -ova → -ov → -of
— kitomis priesagomis,
-uo → -uiva, -uva → -yva → -iv, їв
— po galietiško U→Y balsių virsmo.

Uosinio dvibalsio likimas

Pirminis (sutaptinis) uosinis dvibalsis uo (rašomas arba rašytas dar ⲩ ω ů ua va wa vu vo o ô oi oy ўо ва raidėmis), seniau buvęs labai dažnas, nutaustant prastėja sudėtiniais dvibalsiais ou (o oa oў ow), au (ao ow aw аў), galop lieka pavieniais balsiais a, o, ū (आ α ο υ у) arba mišriaisiais dvigarsiais su priebalsiu v (va ва ав av ev ев їв iv uv ov ов of), ℓ (el al ol), jotu (uj oj jo ё ой) bei nosiniais dvigarsiais (an en ėn in on ūn) — kuriuos lengviau ištarti neišlavintais kalbos padargais (liežiuviu, lūpomis, gomuriu, balso stygomis, aido olomis). Panagrinėkime tuos raidos kelius pavyzdžiais.

Esminius „indoeuropietiškos“ kilmės kalbų raidos dėsningumus lengviausia atsekti, tyrinėjant lietuvių tarmes — jose ryškios ir daugelio kitų kalbų panašios istorinės permainos. Uosinio dvibalsio likimą kalbų istorijoje aiškiai rodo buvusios kasdienės juodos duonos tartis trijose žemaičių tarmėse:

duona → douna → dona ÷ dūna
Tarmių atlasas
Lietuvių kalbos tarmių žemlapis
UO naika → douningai → doningai ÷ dūnininkai
akmuo akmou akmo akmū
duok douk dok dūk
juokas jouks joks jūks
juosmuo jousmou josmo jusmū
liemuo leimou, lėimou lėmo, lemo lymū
mėnuo mienou mėno minū
piemuo peimou pėmo pymū
ruduo rodou rodo rudū
sesuo sesou seso sesū
stuomuo stoumou stomo stumū
šuo šou šo šū
uoga ouga oga ūga
uošvis oušvis ošvis ūšvis
vanduo, ądů ondou, vondou vondo vandū
važiuoja važou važo važū
vienuolika veinioulėka vėniolek vyniūlik

UO → OU → O (A)

Šiame raidos kelyje dažnai dar įsimaišo ir balsio A÷O apvertimo reiškinys, aprašytas 33 gramatikos skyriuje. Todėl žodžius balsiu O papildome ir A pavyzdžiais, o prie pavyzdžių dvibalsiu OU priduriame atitinkamus žodžius AU dvibalsiu be kartojamo paaiškinimo. Be to, lietuvių kalbos balsį O atitinka latvių ir šiaurinių žemaičių dvibalsis UO ir priešingai, bendrinės kalbos žodžius dvibalsiu UO atitinka Šiaurės žemaičių OU, Pamario žemaičių O — taisyklingai, todėl čia jų visur nekartojame, tenkinamės vienu kitu pavyzdžiu:

Vardažodžiai:

Juodveržis Juonys - Jonas Jodviršis lenkmečiu
Jonas Jodviršis (1886-1937) senosiose Birštono kapinėse

Priešdėliai, priesagos ir galūnės:

Kaip matome, visa istorinė uosinio dvibalsio prastėjimo raida aiškiai atsiskleidžia dar gyvoje reliktinėje lietuvių kalboje, ypač žemaičių tarmėse, jokių esminių naujovių kitose „indoeuropietiškos“ kilmės kalbose nėra. Dounininkų /ou/ tartis gerai išlikusi dar ‹оў› rašyba gudų, ‹ou› čekų ir slovakų, ‹oa›, ‹o› anglų kalbose; sudėtinis dvibalsis /au/ tebegyvas ‹au› vokiečių, ‹ou›, ‹ow› anglų, ‹ao› portugalų kalbose; toliau suprastėjęs iki balsių ‹o›, ‹a›, ‹α› — ir visose kitose kalbose.

Tačiau neteisingas baltistikoje priimtas teiginys, neva visa žemaičių tartis yra naujoviška, labiau nutolusi nuo pradinės prokalbės — ne, ne visa: aukštaičių tarmių ir bendrinės lietuvių kalbos balsį /o/ šiauriniai žemaičiai (dounininkai), kaip dzūkai ir latviai, nors rašydami ta pačia ‹o› balse, tebėra išlaikę pradine uosinio dvibalsio /uo/ tartimi, dar gyva ir prancūzų kalboje ‹oy›, ‹oi›, ispanų ‹ua›, italų ‹uo›, čekų ‹ů›, slovakų ‹ô› rašyba.

OU → UI → U (Y)

Antrasis uosinio dvibalsio nykimo kelias iš pradžių yra tapatus, bendras su pirmuoju, tik nuo OU atsiskiria kita kryptimi — dvibalsyje silpsta O (A) sandas, o vis ryškėja ir galop lieka vienas balsis U (Ū, У). Tačiau, kaip ir pirmuoju keliu, jį dažnai keičia kitas balsis, tik šiuo atveju Y (I, Ы) — toks būdingas balsio U→Y virsmas yra aprašytas 36 gramatikos skyriuje.

Įdomesni vardažodžiai:

Priešdėliai, priesagos ir galūnės:

कोणार्क सूर्य - Konark Surya - Kaunių Saulė
कोणार्क सूर्य – Kaunių Saulės šventovės griuvėsiai su raito ratuoto kultūrinio žmogaus istorija

Matome, kad ir šia kryptimi dėsningumas kone tapatus, tik balsiai skiriasi. Kitkuo abu uosinio dvibalsio raidos keliai tarsi veidrodiniai, net ir dažnumu, išplitimu yra panašios apimties. Dažnai dargi to paties kilmės kelmo žodžiai būna išsiskyrę abiem kamienais: duo → do ÷ du, Saulė → Sol ÷ Suria, Taurinum → Torino ÷ Turin.

EU tėra minkštai tariamas dvibalsis AU (iau), todėl atskirai neverta plėstis — jo likimas aiškiai įrašytas pačioje šio skyriaus antraštėje. Seniau buvęs dažnas, bet, nykstant kalbos lankstumui ir tarties minkštumui, dvibalsio sandas E sustabarėjęs į A, kaip jau aprašyta balsio E→A virsmo 29 gramatikos skyriuje. Antai kultūrinei tautai buvęs svarbus kasdienis žodis jeuras ‛dirvožemis’ dabar tariamas jauru ir sunormintas menkinamąja reikšme, o tikrąja reikšme vartojamas „tarptautinis“ svetimžodis „humusas“ arba sudurtinis juodžemis. Dvibalsių EU dabar beveik niekas netaria taip, kaip jas rašo: Europą latviai vadina Eiropa, vokiečiai Oiropa, slavai Jevropa arba Evropa, portugalai irgi Evropa, anglai Juroupe, danai Eropa, švedai Erūpa, tik gudai, rumunai, italai ir ispanai normiškai tebetaria Europa, nors katalonys Evropa.

Daugiau grynųjų uosinių dvibalsių nėra, nors raštu dvibalsių būna ir kitokių. Bet ‹ua› reiškia tą patį /uo/, tik rašyba kiek tikslesnė. Prancūziškai šis /uo/ rašomas nepanašiai į jo ištarimą: ‹oi› arba ‹oy›. Portugalų dvibalsė ‹ão› reiškia dvibalsį /au/, tik dar ir nosine tartimi (ją nurodo riestė). Anglų ‹oa› tariama /ou/, kaip kad ‹boat› /bout/ ‛valtis’, ‹load› /loud/ ‛krauti’. Apskritai tokių AO, OA nė neįmanoma ištarti paraidžiui vientisu dvibalsiu, galima tik su jungiamuoju pusiau balsiu, pusiau priebalsiu j (ï, й) arba w (ў), antai galima būtų užrašyti žodį „artoas“, bet jis reikštų artoją.

Jau ilgas tinklapis, tad galūnės -uo virtimą kuopinėmis priesagomis -va, -uva, -yva, -їв, -eva, -ava, -ova, -ов, -of ir panašiomis atidžiau aptarsime atskirame aibiskaitos išnykimo gramatikos skyriuje, nors visos šios priesagos yra uosinės kilmės.